Psychoterapie

Největší výzvou psychoterapie je pomoci člověku přestat bojovat proti sobě samému. Takový boj je sebezničující, odčerpává velké množství energie a nic dobrého nepřináší. Mnoho lidí se touží změnit. Taková změna je možná, ale musí začít sebepřijetím.

- Alexander Lowen, Fear of Life -

PBSP ( Pesso Boyden System Psychomotor )

Obecným cílem PBSP je umožnit klientovi prožít “korektivní zkušenost, která mu pomůže záznam v jeho paměti pozměnit k jeho následnému prospěchu v dalším životě.

Jádrem této práce je vytváření “proti-zážitku”, tedy opačného zážitku, a to pod plnou vědomou kontrolou klienta. Tento zážitek klient zažívá prostřednictvím uspokojivějších interakcí poskytovaných “ideálními figurami”. Ty jsou antidotem ( proti-jedem ) na zkušenosti a jejich toxické následky vzniklé v historii klienta interakcí s reálnými osobami v jeho životě. Korektivní událost je umístěna do té doby, kdy se udála původní traumatická událost, a její zažití vytváří “symbolickou paměť”, která alternuje původní paměťový záznam.

- Albert Pesso, Cultivating the Seeds of Hope -

Biosyntéza

je moderní přístup v somatické psychoterapii založený na integraci poznatků západní psychologie a východního učení o energetických drahách.

Výraz “biosyntéza” znamená “integraci života”, především pak integraci tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního. V psychoterapeutické praxi proto biosyntéza vedle rozhovoru využívá také práci s pohybem, dechem a imaginací.

Michaela Bodnárová

Zážitek osamění se svým vlastním bytostným já je zážitkem nejvyšším a rozhodujícím. V něm může pacient zakusit, co ho nese, když on už není s to se nést. A tato zkušenost mu poskytne nezničitelný základ.

- C. G. Jung -